Stichting Promotie Waterland (SPW) heeft als algemeen doel om meer mensen in Waterland te laten recreëren en ervoor te zorgen dat zij langer blijven en vaker terugkomen. De activiteiten van SPW zijn gericht op inwoners, ondernemers en bezoekers/toeristen. In februari 2017 is de nieuwe Visie & Missie van Stichting Promotie Waterland geformuleerd. SPW wordt voor een deel gefinancierd door de gemeente Waterland. De overige inkomsten komen van ondernemers, deelnemers en donateurs, uit giften en van initiatieven die geld opbrengen.

Organisatiestructuur - Stichting Promotie Waterland

1. Bestuur
2. Adviseurs
3. Werkgroepen
4. Coördinator 
5. Medewerker website
6. Thematrekkers
7. Vrijwilligers informatiepunt
8. Sluiswachters

Bestuur

Het bestuur van Stichting Promotie Waterland bestaat uit 6 bestuursleden. 

 • Han Bolluyt, voorzitter
 • Trees Zetzema, penningmeester
 • Trijntje Visser, secretaris
 • Erwin van Altena, alg. bestuurslid
 • Erwin van der Meulen, alg. bestuurslid

Karin Vlug is coördinator van de Informatiepunten Monnickendam en Marken. Het bestuur geeft leiding aan de coördinator en kan daarbij gebruik maken van adviseurs. Daarnaast stuurt het bestuur de werkgroepen aan. De coördinator geeft leiding aan de vrijwilligers van het informatiepunt en de sluiswachters. Bepaalde thema’s in de uitvoeringstaken worden gedelegeerd aan trekkers die uit het vrijwilligersbestand worden gerekruteerd. Ze instrueert deze trekkers, verstrekt uitvoeringsopdrachten en volgt de voortgang. De coördinator is ook het aanspreekpunt voor de werkgroepen Dienstverlening, PR & Communicatie en Evenementen. De werkgroepen vallen direct onder het bestuur en maken op verzoek beleidsvoorstellen voor het desbetreffende thema en ondersteunen de coördinator bij haar uitvoeringstaken. Ten minste één bestuurslid is vertegenwoordigd in een werkgroep en vormt de linking pin met het bestuur.

Op basis van beleidsvoorstellen vanuit bestuur, de coördinator, adviseurs en/of de werkgroepen wordt beleid op de diverse thema’s door het bestuur vastgesteld, waarbij waar nodig prioriteiten worden gesteld. Jaarlijks in oktober volgt bijstelling in de vorm van een nieuw jaarplan. Daarbij wordt het aflopende jaarplan geëvalueerd. Daarbij worden de vrijwilligers zo veel als mogelijk nauw betrokken. Voor de beleidsbesluiten kan het bestuur gebruik maken van  adviseurs. Het bestuur neemt de volgende thema’s voor haar rekening:

 • Financiën
 • Huisvesting
 • HRM
 • Fondswerving
 • Beleidsoverleg met gemeente/kern- en dorpsraden/instanties

De bestuursvertegenwoorder in de werkgroep:

 • Bewaakt dat het beleid door de werkgroep correct wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd
 • Rapporteert in het bestuur de voortgang van de initiatieven en de opdrachten van de werkgroep

Het bestuur bewaakt de algehele voortgang. Bestuursleden en coördinator spreken elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheden en actiepunten.

Beleidsvoorbereiding en ondersteuning uitvoering
Op alle onderdelen van de Stichtingsdoelstellingen zijn werkgroepen actief. De samenstelling van de werkgroepen kan bestaan uit adviseurs, bestuurleden, de coördinator en/of vrijwilligers van het Informatiepunt. In de werkgroepen worden gevraagd en ongevraagd vraagstukken, nieuwe inzichten, etc. onderzocht, geanalyseerd en uitgewerkt tot beleidsvoorstellen. De beleidsvoorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. De werkgroepen kunnen op verzoek van de coördinator ondersteuning verlenen aan de uitvoering van haar taken.

Werkgroepen

Werkgroep Informatiepunt & Dienstverlening
Deze werkgroep werkt beleid uit en voert eventueel taken uit betreffende de volgende onderwerpen.

 • (facilitaire) Dienstverlening aan deelnemers, bewoners en bezoekers.
 • ‘De winkel’ in het Informatiepunt Waterland
 • Vrijwilligersbeleid
 • Vernieuwen en onderhoud van bestaande producten (routes, arrangementen, etc.) en vormen van dienstverlening.

Werkgroep PR en Websites
Deze werkgroep werkt beleid uit en voert eventueel taken uit betreffende de volgende onderwerpen. 

 • Het jaarlijkse communicatieplan
 • Persvoorlichting
 • Promotie van de Stichting zelf
 • Keuzes omtrent vormgeving en content van de websites
 • Alle overige uitingsvormen ter promotie van de producten en de dienstverlening.

Werkgroep Werving & Bedrijfscontacten
Deze werkgroep werkt beleid uit en voert eventueel taken uit betreffende het leggen en onderhouden van contacten met bedrijven die (potentieel) de Stichting kunnen ondersteunen en betreffende het verwerven van fondsen. Deze taken behelzen zowel het zoeken naar nieuwe fondsen alsmede het behoud van de bestaande ondersteuning.

Werkgroep Evenementen
Deze werkgroep werkt beleid uit en voert eventueel taken uit betreffende de volgende onderwerpen.

 • Het opzetten en organiseren van nieuwe evenementen
 • De coördinatie, begeleiding en promotie van de bestaande evenementen

Coördinator

De coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het beleid en de realisatie van de aan haar toebedeelde activiteiten in het jaarplan. Tevens coördineert zij de dagelijkse gang van zaken van het Informatiepunt Waterland en de organisatie rond de sluis-/brugwachters. Zij woont de bestuursvergaderingen bij. Het werkpakket van de coördinator wordt periodiek vastgesteld. Per periode worden de behaalde resultaten geëvalueerd met een vertegenwoordiging van het bestuur.

Vaste onderdelen van dat pakket zijn: 

 • De werving en onderhoud van het vrijwilligersbestand
 • Bewaking kwaliteit van de dienstverlening in het Informatiepunt
 • De verantwoordelijkheid over de openingstijden van het Informatiepunt
 • Aanwezigheidschema’s en bereikbaarheid van de vrijwilligers
 • Bewaking afspraken t.a.v. de dienstverlening naar ondernemers.

De voortgang van de uitvoering wordt waar nodig ad hoc, maar in ieder geval in een 2-wekelijks overleg tussen een vertegenwoordiger van het bestuur en de coördinator besproken. De coördinator delegeert delen van haar takenpakket naar trekkers. Zij instrueert deze trekkers en bewaakt de voortgang van de activiteiten van de trekker en of de activiteit conform beleid wordt uitgevoerd. Bij de uitvoering van haar taken kan de coördinator gebruik maken van de werkgroepen en kan advies worden gevraagd aan het bestuur. Het bestuur beantwoordt de vragen of legt deze ter beantwoording voor aan adviseurs. De coördinator levert naar aanleiding van ervaringen in de uitvoering input voor het jaarplan.

Informatiepunten

VVV Informatiepunt Monnickendam
Zuideinde 2
1141 VJ MONNICKENDAM
Email: info@onswaterland.­nl
Telefoonnummer: 0299 820 046

VVV Informatiepunt Marken
Havenbuurt 19c
1156 AL MARKEN
Email: marken@onswaterland.­nl
Telefoonnummer: 0299 602 184

Jaarverslagen - Stichting Promotie Waterland

Sinds de oprichting van Stichting Promotie Waterland in het najaar van 2010 en de opening van Informatiepunt Waterland aan het Zuideinde in Monnickendam, timmert de stichting flink aan de weg. Hieronder tref je de jaarverslagen vanaf de afgelopen vijf jaar. 

SPW Jaarverslag 2015
SPW Jaarverslag 2016
SPW Jaarverslag 2017
SPW Jaarverslag 2018
SPW Jaarverslag 2019
SPW Jaarverslag 2020

Heeft u vragen over de inhoud van deze jaarverslagen? Neemt u dan contact op met het bestuur van de SPW.