Algemene Voorwaarden SPW

Voor deelname aan evenementen en de verkoop van cadeaubonnen gelden de Algemene Voorwaarden van SPW. Deze tref je hieronder en zijn in het geheel als pdf te downloaden.

Algemeen
Stichting Promotie Waterland (hierna SPW) is een niet – commerciële Stichting die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51099209. De Stichting is BTW plichtig. Al onze aanbiedingen en diensten zijn inclusief BTW. Het bankrekeningnummer waarop alle transacties plaatsvinden is NL76 RABO 01579 87 922 t.n.v. Stichting Promotie Waterland. Betalingen kunnen ook geschieden met behulp van PIN tijdens de openingstijden van het Informatiepunt, Zuideinde 2, te Monnickendam. Het algemene e-mailadres van de SPW is info@onswaterland.nl.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
De Algemene VVV Voorwaarden van VVV Nederland B.V. zijn van toepassing op de door SPW aangeboden producten, reizen en diensten en op aan haar verleende opdrachten.

Evenementen
1. De deelname aan een evenement is definitief indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van Stichting Promotie Waterland is bijgeschreven.
2. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van SPW is bijgeschreven, heeft SPW de mogelijkheid een andere gegadigde voor het evenement in te schrijven. U blijft echter het in rekening gebrachte bedrag verschuldigd aan SPW.
3. Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk of per e-mail wordt gemeld, uiterlijk vier (4) weken voor de datum van het desbetreffende evenement. Bij afmelding 2-4 weken voor het evenement wordt 50% teruggestort. Bij afmelding binnen 14 dagen voor de evenementdatum wordt 100% bij u in rekening gebracht.
4. Deelnemers die na de begintijd van het evenement (vermeld op de toewijzing) niet op het evenement aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een plaats. Het inschrijfgeld wordt dan niet teruggestort.
5. SPW is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Stichting Promotie Waterland gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
6. SPW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door bv. slechte weersomstandigheden. Indien door de SPW besloten wordt dat de markt geen doorgang kan vinden (i.v.m. bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden) heeft u recht op 50% restitutie van uw inschrijfgeld.
7. SPW zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het is daarom niet mogelijk SPW aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.
8. SPW zal uw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Met bijvoorbeeld de kraamindeling wordt waar mogelijk rekening gehouden met ieders voorkeur, echter de definitieve kraamindeling wordt door de vertegenwoordiger van SPW bepaald en is niet onderhandelbaar. Ruilen van kraam is alleen mogelijk na toestemming van SPW. Het is verboden om de kramen aan derden te (onder)verhuren zonder toestemming van SPW.
9. Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. SPW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement. Bij het niet doorgaan van het evenement - i.v.m. het niet verlenen van de vergunning door Gemeente Waterland - zal het volledige bedrag aan u teruggestort worden.
10. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.
11. Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient de deelnemer dit bij aanmelding aan te geven. Hiervoor worden extra deelnamekosten in rekening gebracht, te voldoen conform punt 1. De deelnemer dient zelf te zorgen voor voldoende verlengsnoeren.
12. Als standhouder bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren.
13. Communicatie over het evenement geschiedt bij voorkeur via het aan de deelnemer verstrekte e-mailadres van de vertegenwoordiger van SPW. SPW neemt berichten via Social Media niet in behandeling.

Leveringsvoorwaarden Cadeaubonnen
1. Cadeaubonnen kunnen worden gekocht bij het Informatiepunt, Zuideinde 2 te Monnickendam en kunnen contant of per PIN worden afgerekend.
2. Cadeaubonnen worden alleen op rekening verkocht na toestemming van de penningmeester van SPW. Deze maakt een factuur, waarbij geldt dat deze factuur voldaan moet zijn alvorens de cadeaubonnen worden overhandigd. Na toestemming van de penningmeester van SPW kan ook een betalingstermijn van 14 dagen gelden.
3. Indien een groot bedrag aan cadeaubonnen gewenst is, wordt u aangeraden om deze circa 1 week van te voren te bestellen. SPW garandeert anders geen levering. Bij bestelling dient u uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op te geven.
4. SPW kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er onvoldoende bonnen in voorraad zijn om aan de aankoop te voldoen als de bestelling niet minimaal één (1) week voorafgaand aan de ophaaldatum is opgegeven.
5. Indien een bestelling wordt geplaatst en SPW heeft de bonnen niet in voorraad, maar moet deze bij VVV Nederland bestellen, dan komen de eventuele extra kosten hiervan voor rekening van de koper.
6. Indien een bestelling niet of niet geheel wordt opgehaald/verkocht, behoudt SPW zich het recht voor om toch het bedrag van de totale bestelling te factureren.
7. Eenmaal gekochte cadeaubonnen kunnen niet meer worden geretourneerd of geruild voor andere cadeaubonnen of voor geld.
8. Cadeaubonnen zijn vrijgesteld van BTW.