Kijkgat van het Vogelkijkscherm de Vennen

Vogelkijkscherm de Vennen | Het Twiske

In recreatiegebied Het Twiske zijn diverse vogelkijkpunten. 's Winter zitten er vele eenden voor het scherm die prachtig te bekijken zijn, zoals smient, wintertaling en kuifeend.

Verder zitten in het gebied onder meer roerdomp, nonnetje, en ijsvogel. Door de vele rietvelden in de omgeving zijn er gedurende de zomer ook veel rietvogels te vinden, zoals waterral, baardman, snor, rietgors, kleine karekiet en blauwborst. Er zijn heel wat soorten roofvogels gezien in de omgeving: blauwe kiekendief, torenvalk, buizerd, ransuil, havik, boomvalk en soms slechtvalk en smelleken.

Locatie