Algemene Voorwaarden ODP - Versie: juni 2023

Overwegende dat:

 • Stichting Bureau Toerisme Laag Holland (hierna ‘BTLH’) als doel heeft bezoekers van Laag Holland te informeren over aanwezige faciliteiten en evenementen in de regio, alsmede het vermarkten en promoten van de regio Laag Holland met als algehele doelstelling de regio te positioneren als een aantrekkelijke bestemming voor vrijetijdsbesteding en (meerdaags) verblijf.
 • BTLH dit doel bereikt met een Database met kwalitatief hoogstaande en betrouwbare Content uit de regio Laag Holland te openbaren met behulp van Website(s);
 • BTLH voor dit doel gebruikers toestaat om eigen Content te uploaden in de Database met behulp van de inlogmodule, ter bevordering van het aanbod en de actualiteit van de informatie;
 • BTLH de Content tevens verder kan verspreiden op andere websites of via andere uitingen;
 • BTLH, ter bevordering van de rechtmatigheid van de Content op de Website(s), onderstaande voorwaarden hanteert met betrekking tot het gebruik van de Website(s).

1.Definities

De in deze voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben de betekenis die daaraan dit artikel wordt toegekend.

 1. Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH), gevestigd aan de Waterlandlaan 81 in Purmerend, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51504138, beheerder van de Website(s) en Database. 
 2. Content: alle bedrijfsgegevens, evenementen, activiteiten en overige informatie die door Gebruiker wordt geüpload in de Database of anderszins wordt gedeeld met of openbaar wordt gemaakt door BTLH, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt begrepen: tekst, scripts, grafische vormgeving, afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties en andere materialen die ingeladen, gecreëerd, bewerkt of anderszins kan worden waargenomen op de Website(s).
 3. Database: de gegevensverzameling van BTLH, bestaande uit de Content en alle overige informatie afkomstig van BTLH, Gebruikers of derden.
 4. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon en (eind)gebruiker die gebruik maakt van de Website(s) en de inhoud van het bedrijfsprofiel beheert.
 5. Website(s): www.laagholland.com, al dan niet toekomstige gekoppelde websites, domeinen, apps, interfaces, digitale platformen, uitingsvormen of kanalen, inclusief eventuele aanvullingen, onderdelen en opvolgers daarvan geëxploiteerd door of namens BTLH.

2.Algemeen

 1. Op elk gebruik van de Website(s) door Gebruiker zijn deze voorwaarden van toepassing, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend wordt verstaan) ieder gebruik en/of iedere upload of wijziging van Content door Gebruikers op de Website(s). Door gebruik te maken van de mogelijkheid om inhoud te uploaden op de Website(s) is Gebruiker akkoord en gebonden aan deze voorwaarden.
 2. De invoer en het beheer van de Content van Gebruiker in de Database wordt verzorgd door Gebruiker. Toegang is alleen mogelijk door in het bedrijfsprofiel in te loggen via de inlogmodule.
 3. Gebruiker kan een bedrijfsprofiel aanmaken nadat BTLH een wachtwoord en een activatiecode heeft toegestuurd waarmee Gebruiker het profiel kan activeren en gebruiken.
 4. BTLH behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een bedrijfsprofiel te weigeren of het bedrijfsprofiel na registratie op te heffen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) door gebruik in strijd met deze voorwaarden.
 5. De inloggegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, en Gebruiker zal BTLH onmiddellijk waarschuwen bij vermoedens dat het bedrijfsprofiel door derden wordt gebruikt of er anderszins onregelmatigheden zijn.
 6. Gebruiker is te allen tijde volledig en zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van diens inloggegevens en/of bedrijfsprofiel op de Website(s).

3.Upload- en gebruikersvoorwaarden Website(s)

 1. Gebruiker kan via het bedrijfsprofiel Content uploaden op de Website(s), welke aan deze voorwaarden is gebonden.
 2. Gebruiker kan, onder deze voorwaarden ten allen tijde Content toevoegen, wijzigen of verwijderen.
 3. Voor het uploaden van bedrijfsactiviteit(en) door Gebruiker gelden de volgende aanvullende regels:
  1. De bedrijfsactiviteit moet altijd plaatsvinden op de in de Database opgevoerde locatie.
  2. Het moet voor de bezoeker van de Website(s) duidelijk zijn dat de bedrijfsactiviteit in de door Gebruiker gekozen categorie thuis hoort. Dit kan door een goede introductietekst te schrijven (een hotelbar is nog niet zomaar een café!).
  3. De organisatie van Gebruiker is eigenaar/uitvoerende instantie van de activiteit of heeft nadrukkelijk de toestemming van de eigenaar/uitvoerende instantie om deze bedrijfsactiviteit in de Database te mogen invoeren.
  4. Evenementen en voorstellingen mogen nooit worden gezien als bedrijfsactiviteit en dienen te worden aangemeld als evenement/voorstelling in het daarvoor bedoelde deel van de Database.
  5. Aanmelden in de categorie fietsroutes of wandelroutes is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van BTLH. In deze categorieën worden alleen routes geplaatst die door iedereen te lopen/fietsen zijn. Deze routes mogen alleen worden toegevoegd door de eigenaar van de route, wat inhoudt dat de Gebruiker de oprichter, bedenker of exploitant moet zijn van de route of een vergelijkbare relatie heeft met betrekking tot de route.
  6. Alle bedrijfsactiviteiten mogen in principe slechts 1x ingevuld worden per locatie. Een B&B mag niet nog een tweede keer als hotel ingevoerd worden. De verschillen tussen de activiteiten kan Gebruiker aangeven in de vrije tekstruimte van de bedrijfsactiviteit. Uitzondering: indien compleet verschillende bedrijfsactiviteiten op een locatie worden aangeboden is het wel toegestaan om deze bedrijfsactiviteiten op te voeren, bijvoorbeeld als een hotel, een pizzeria en een sterrenrestaurant op dezelfde locatie aangeboden worden. Bij twijfel dient Gebruiker eerst toestemming te vragen aan BTLH.
 4. Onder geen beding mag de Content (naar het vrije oordeel van BTLH) in strijd zijn met de ‘’nettiquette’’, waaronder in ieder geval wordt verstaan Content dat onjuist, misleidend, diffamerend, pornografisch, gewelddadig, beledigend en/of racistisch is, anderszins een onrechtmatig karakter draagt, in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden of schadelijk voor de regio en/of diens ondernemers kan zijn.
 5. Gebruiker garandeert BTLH dat alle Content, zoals Gebruiker deze kenbaar heeft gemaakt aan of heeft gedeeld met BTLH op geen enkele wijze inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan: intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten. Indien er Content wordt gebruikt waarop rechten van derden rusten, staat Gebruiker garant voor het aanwezig zijn van de juiste toestemmingen, bevoegdheden en/of licenties. Gebruiker vrijwaart BTLH voor alle aanspraken en/of schade van derden, uit welke hoofde dan ook wegens vermeende en/of gerechtelijk vastgestelde inbreuken op rechten van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Content door BTLH.
 6. Indien naar het vrije oordeel van BTLH Content niet aan deze uploadvoorwaarden- en regels voldoet, kan BTLH de Content vrijblijvend en zonder voorafgaande aankondiging aan Gebruiker tijdelijk of permanent blokkeren, wijzigen of verwijderen.
 7. BTLH kan bovendien, indien zij van oordeel is dat Gebruiker de voorwaarden heeft geschonden, in overeenstemming met het Notice & Take Down (NTD) beleid informatie over de Gebruiker delen met derden die beweren dat Content inbreuk maakt op rechten van deze derden.

4.Intellectuele eigendom en gebruiksrechten Content BTLH

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking op de Website(s) berusten bij BTLH of diens licentiegevers, c.q. toeleveranciers.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Gebruiker geüploade of gedeelde Content berusten bij Gebruiker of diens licentiegevers, c.s. toeleveranciers.
 3. BTLH verkrijgt door het samenstellen, ordenen en/of gebruiken van de Database op de Website(s) alle mogelijke databankrechten die rusten of in de toekomst komen te rusten op de Database of andere verzameling van Content door BTLH. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de Content van de Database op te vragen en te hergebruiken en/of niet substantiële delen van de inhoud van de Database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Indien Gebruiker (delen) van de Database wil gebruiken is schriftelijke toestemming van BTLH vereist. BTLH kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
 4. Gebruiker verleent BTLH een eeuwig durend, overdraagbaar, royalty vrij en wereldwijd gebruiksrecht om de door Gebruiker geüploade of gedeelde Content, inclusief de naam en logo van de organisatie, onafhankelijk van het type kanaal (internet, social media, websites, traditionele media) en onafhankelijk van het type derden, verder te delen, verspreiden en/of te openbaren.
 5. Dit gebruiksrecht van BTLH omvat tevens de bevoegdheid om de Content voor commerciële doeleinden te gebruiken en te verspreiden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) de mogelijkheid wordt verstaan om derde partijen geheel of gedeeltelijk toegang tot de Database te verschaffen om delen van de Content te binnen andere websites of omgevingen openbaar te maken of anderszins te exploiteren of gebruiken.
 6. Content kan te allen tijde door Gebruiker binnen het bedrijfsprofiel worden gewijzigd of verwijderd. Het gebruiksrecht van BTLH is door Gebruiker eenzijdig te herroepen door dit schriftelijk (per e-mail) aan te geven bij BTLH. Het herroepen van het gebruiksrecht brengt in geen enkel geval enige verplichting van BTLH mee om eventueel geleden schade te vergoeden, of (voor zover dit binnen de Database niet automatisch wordt verwerkt/gesynchroniseerd) dat BTLH gehouden is gebruiksrechten die zijn verleend aan derden te herroepen.

5.Verplichtingen BTLH

 1. BTLH spant zich in om de Website(s) zo goed mogelijk weer te geven. Zij garandeert echter niet dat de Website(s) zonder storingen en/of onderbrekingen zal werken. Zij garandeert evenmin dat de ingevoerde gegevens intact zijn. BTLH behoudt zich het recht voor om onderhoud uit te (laten) voeren en de Website(s) daarbij zo nodig buiten gebruik te stellen.
 2. Hoewel BTLH zich inspant om een optimaal gebruik van de Website(s) te realiseren, kan BTLH niet garanderen dat de Website(s) gebruikt kunnen worden voor het door Gebruiker beoogde gebruik. Alle diensten worden geleverd op een ‘as is’ basis, waaraan Gebruiker geen rechten kan ontlenen. De Website(s) worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid van gegevens.
 3. BTLH is niet gehouden tot kosteloos herstel van fouten, welke ook kan plaatsvinden door middel van probleem vermijdende restricties of nieuwe versies/updates.
 4. Gebruiker erkent en accepteert dat BTLH niet garandeert dat de Website(s) altijd beschikbaar en bereikbaar zijn en zonder fouten zullen functioneren.
 5. BTLH kan de Website(s) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud.
 6. Gebruiker blijft zelf, ondanks eventueel door BTLH gemaakte back-ups verantwoordelijk voor de nakoming van alle voor Gebruiker geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen, en BTLH is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van Content en is nimmer gehouden tot herstel hiervan.

6.Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 1. Het delen van Content met derden kan mede betrekking hebben op persoonsgegevens van Gebruiker of derden. BTLH verwerkt deze persoonsgegevens namens Gebruiker in de hoedanigheid van bewerker. Gebruiker garandeert BTLH dat deze persoonsgegevens door BTLH gedeeld mogen worden met derden en vrijwaart BTLH voor schade uit welke hoofde dan ook in verband met de (mogelijke) inbreuk op privacy rechten van derden.
 2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd BTLH te informeren welke aanpassingen er gewenst of noodzakelijk zijn in verband met het verwerken van persoonsgegevens. BTLH zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk hiervoor de benodigde medewerking verlenen.
 3. Opgeslagen Content is en blijft openbaar toegankelijk, met uitzondering van bepaalde persoonlijke gegevens met betrekking tot het bedrijfsprofiel, tenzij deze voorwaarden anders bepalen of BTLH verplicht is krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak inzicht in de opgeslagen Content te verschaffen.
 4. Gebruiker erkent en aanvaardt dat BTLH de opgegeven persoonsgegevens voor het bedrijfsprofiel kan doorgeven aan derden in het kader van (vermeende) inbreuken op deze voorwaarden.
 5. BTLH en Gebruiker zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaar makende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (gerechtelijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

7.Aansprakelijkheid

 1. BTLH is, in overeenstemming met deze voorwaarden en de daarin opgenomen vrijwaringen uitdrukkelijk nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade door de inhoud of het gebruik van de Content die via de Website of de Database door Gebruiker is gegenereerd, geüpload of anderszins wordt gebruikt of gedeeld.
 2. BTLH is nooit aansprakelijk voor schade voortkomend uit onjuiste informatie op de Website(s), het niet uitsluitend of niet veilig beschikbaar zijn van de Website(s) of delen daarvan.
 3. BTLH is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door verlies/verminking van (opgeslagen) Content, inclusief gevolgen van hacking, (D) DOS-aanval, malware of andere vormen van uitval van functionaliteit of cybercrime.
 4. Iedere aansprakelijkheid van BTLH voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 5. BTLH kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
  1. redelijke kosten die Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van BTLH te laten beantwoorden aan de Overeenkomst;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de geleden schade in het kader van de Overeenkomst;
  3. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de geleden directe schade.
 6. Gebruiker kan alleen aanspraak maken op vergoeding van schade ter zake van een toerekenbare tekortkoming door BTLH indien Gebruiker BTLH door middel van een schriftelijke kennisgeving in gebreke stelt en nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel reeds blijvend onmogelijk is.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BTLH meldt. Een eventuele actie, uit welke hoofde dan ook en al dan niet in rechte, dient te worden ingesteld binnen 1 (één) maand na het desbetreffende voorval, of nadat Gebruiker bekend had kunnen zijn met het voorval.
 8. De totale aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximale bedrag wat BTLH op haar toeleveranciers kan verhalen of het bedrag gelijk aan het bedrag dat de verzekeraar uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering aan BTLH uitkeert.

9. Slotbepalingen

 1. BTLH behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen gelden ook voor bestaande Gebruikers. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in. BTLH is niet gehouden Gebruiker te informeren over wijzigingen.
 2. Indien één of meer van deze bepalingen in deze voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking ten opzichte van BTLH, tenzij deze schriftelijk door BTLH zijn bevestigd.
 4. Het door BTLH niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

10.Toepasselijk recht

 1. Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.